Thông báo kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện Hướng dẫn số 34/HD - UBND ngày 05/5/2017
Lượt xem: 335

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 của Quốc hội


Thực hiện Hướng dẫn số 28/UBND - VH ngày 10/10/2008 của UBND huyện về quy trình tổ chức lễ tang theo nếp sống Văn hoá;
Công văn số 382/UBND-VHTT ngày 14/10/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Thực hiện Hướng dẫn số 34/HD - UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện về thực hiện nếp sống Văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Căn cứ Quyết định số: 49/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2017 của UBND xã Hải Anh về kiện toàn BCĐ thực hiện nếp sống văn hóa.
Căn cứ nhiệm vụ Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội với các nội dung cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1. Mục đích – Xây dựng nếp sống văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay, tập trung xóa bỏ nếp sống lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Cần sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân, sự kiên trì, bền bỉ với quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ứng xử văn hóa trong đời sống xã hội.
2. Yêu cầu – Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xã về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, về việc thực hiện nếp sống văn hóa trọng tâm là việc cưới, việc tang, lễ hội . Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phải coi đây là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng cần chỉ đạo đồng bộ, thường xuyên, liên tục với sự quyết tâm cao. – Cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu cam kết thực thực hiện đi đầu, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và ứng xử văn hóa trong đời sống xã hội.
 B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Chỉ đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 34 ngày 05/5/2017 của UBND huyện về thực hiện nếp sống Văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: I. Trong việc cưới:
1. Việc tổ chức lễ cưới chỉ được thực hiện sau khi đã đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận Kết hôn. Tổ chức lễ cưới trang trọng, an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Sử dụng âm thanh không quá to, không mở loa trước 05 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Không sử dụng thuốc lá trong đám cưới. Không làm rạp cưới dưới lòng đường ảnh hưởng tới giao thông công cộng.
2. Cấp ủy Đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể từ xã đến cơ sở xóm tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương “Không làm cỗ chia phần”, “Ăn cỗ không lấy phần” cán bộ công chức, viên chức gương mẫu không đi ăn cỗ trong giờ hành chính.
3. Thủ tục đăng ký kết hôn. - Thực hiện cơ chế một cửa tại UBND xã việc đăng ký kết hôn được tiếp nhận đơn từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, để thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký. - Khi có kết quả UBND xã Hải Anh tổ chức lễ đăng ký kết hôn vào 16 giờ ngày thứ 6 hàng tuần. Thành phần tham dự đôi Nam, Nữ, đại diện 2 bên gia đình các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm. UBND xã phổ biến thực hiện Quy chế nếp sống Văn hóa mới trong viêc cưới tới các gia đình và thực hiện ký cam kết giữa gia đình với UBND xã về việc tổ chức lễ cưới thực hiện theo Quy chế của địa phương.
- Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong đám cưới, chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Từ ngày 01/6/2019 các đôi Nam, Nữ đến UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn tại địa phương hoặc đắng ký ở nơi khác, ngoài lệ phí theo quy định, phải nộp thêm 100.000 đồng, tiền thu gom rác thải sau khi tổ chức đám cưới, tổ thu gom rác có trách nhiệm đến thu gom đưa về lò đốt rác để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường chung. 
II. Trong việc tang:
1. Khai tử và báo tang: Khi có người từ trần, gia đình báo cáo trưởng xóm, trưởng xóm báo cáo với UBND. Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá của xã cùng với cơ sở xóm và gia đình thống nhất dự kiến thành lập ban lễ tang và làm thủ tục báo tử theo quy định của địa phương.
 2. Thành lập Ban tổ chức lễ tang và thống nhất chương trình lễ tang:Thành lập Ban tổ chức lễ tang. Ban tổ chức lễ tang được thành lập ngay sau khi báo tử, thành phần Ban lễ tang gồm: Đại diện Đảng ủy, Chính quyền, các đoàn thể, chi bộ, xóm, thân nhân của người từ trần. Ban lễ tang gồm một trưởng abn, hai phó ban và các ủy viên.
 - Căn cứ từng đối tượng, thành phần Trưởng ban, Phó ban lễ tang theo quy chế UBND đã ban hành

 - BTC họp thống nhất với gia đình, thống nhất nội dung, thời gian, chương trình tổ chức lễ tang, tuyệt đối không tổ chức ăn uống linh đình, sử dụng âm thanh vừa phải, không mở loa máy trước 5 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, gia đình thông báo với các đoàn đến viếng thực hiện lễ viếng, vòng hoa luân chuyển đúng với Quy chế của địa phương đã ban hành.
 - Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong đám Tang, chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ ngày 01/6/2019 các gia đình có người từ trần đến khai tử tại UBND xã, ngoài lệ phí theo quy định, phải nộp thêm 150.000 đồng, tiền thu gom rác thải; sau khi tổ chức khâm niệm nhập quan xong cho người quá cố, gia đình hoặc trưởng xóm báo cho tổ thu gom rác thải của xã đến thu gom các đồ tùy táng của người quá cố đưa ra lò đốt rác của xã để xử lý, khi tổ chức đám tang xong, tổ thu gom rác có trách nhiệm đến thu gom lần nữa đưa về lò đốt rác để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường chung trong khu dân cư. 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập các tổ công tác tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế nếp sống văn hóa năm 2016 tổ chức quán triệt Hướng dẫn số 34 ngày 05/5/2017 của UBND huyện về thực hiện nếp sống Văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 2. Ban chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trên địa bàn xã. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị ký cam kết gương mẫu đi đầu và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các quy định, quy chế đã được phê duyệt; Chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tọa đàm, qua hệ thống thông tin, làm pa nô, khẩu hiệu, in tờ rơi, tài liệu … để tuyên truyền sâu rộng đến từng người, từng hộ dân.
3. UBMTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các Ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này.
4. Hàng tháng Ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các tổ công tác, các xóm tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 34 của UBND Huyện, quy chế của địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện các mặt đạt được và tồn tại đến Ban thường vụ Đảng ủy, phối hợp đôn đốc thực hiện. Ban chỉ đạo định kỳ sơ kết, tổng kết, việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình gương tốt, việc tốt. Đồng thời thông báo những gia đình không thực hiện đúng Quy chế Nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang trên hệ thống đài truyền thanh của xã. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.
 UỶ BAN NHÂN DÂN THÔNG BÁO
image advertisement

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang